Учебное пособие: Учебно-методическое пособие для студентов филологического факультета специальности «Русская филология

Для України, коли питання національної державності тільки стояло на порядку денному, історичні дослідження стали важливою складовою ідеологічних та політичних доктрин, а історики стали політичними лідерами (М. Грушевський, Д. Іншими словами, закон як свого роду еквівалент цілого, не має са- мостійного онтологічного статусу, це лише абстракція, яка лише пояснює з якої причини утворився той чи той стан речей, але не в змозі дати відповідь на питання про кінцеву мету процесу, оскільки пророцтво для України 2023 цього треба вірити в певні наперед задані сутності, що визначають динаміку речей як еталонні взірці, щось на зразок Платонових ідей або кінцевих причин. Закономірно, що наукова фантасти- ка і наукове чи квазінаукове фентезі містять елементи наукового інтертексту, раціональна фантастика зазвичай не обходиться без персонажів-науковців. Виклад побудовано за алогічною схемою: www.theweekendpost.com герої мандрують у часі й завдяки магічним силам відбувається поєднання двох світів – трипільського матріархального та сучасного ХХ ст. Скульптору ставиться наукове завдання: відтворити образ за рештками скелету дівчинки – унікальної археологічної знахідки. Ці засадні трансформації відбуваються на культурній хвилі романтизму завдяки спорідненості міфологічного мислення з художніми устремліннями тогочасних європейських інтелектуалів і мислителів, які прагнули сприймати світ за посередництвом мистецтва. Ці процеси спостерігаються і в українському інтелектуальному середовищі.

Зрештою, вже в повісті «Дума про невмирущого» і романі «Європа 45» головними героями є військовополонені, прогнози екстрасенсів для України на 2023 рік яких Сталін вважав зрадника- ми. », який ми вже детально схарактеризували в попередньому підрозділі, історію України Д. У СРСР на службу пропагандистській машині було поставлено як історичну науку (якомога «удавнити» витоки слов’янства, спільних предків росіян, українців та білорусів на теренах Подніпров’я; довести «возз’єднання» України з Росією 1654 р. тощо), так і письменників, що відображали найкращі риси «радянської людини» (О. За таких умов відбувалося аматорське, псевдонаукове поширення старих і створення нових історичних міфів (на кшталт того, що трипільці – це і є українці, а Колумб походив з Коломиї тощо). Для Левів рік сповнений нових задумів і планів. Центральне місце в історіософії Докії Гуменної посідає ідея спільного тотемного минулого народів Європи та Азії, а мовознавчий аналіз і співставлення міфологічних уявлень грецької, месопотамської, єгипетської цивілізацій, на думку письменниці, демонструє умовну схожість певних лінгвістичних і міфологічних особливостей з українською культурою. Незважаючи на те, що поезія не становить об’єкт цього дослідження, маємо на думці у порівняльному аспекті запропонувати аналіз вірша «Антитеза» передбачення для України на 2023 рік того, щоб розкрити недостатньо опрацьовані або знехтувані українською прозою напрямки інтерпретаційної стратегії.

То й виходить, що Україна є та вісь, від якої залежить рівновага у всьому світі. Залежить тепер ця рівновага від того, чи будуть життєво важливі проблеми України розв’язані чи ні. Терени України та автохтонність українців – це той обшир, який вважається Д. Докія Гуменна мала особливе, авторське бачення давньої історії України та походження українського народу, хоча в творчому доробку письменниці не всі історичні епохи були відображені. Обидві характеристики однаково істинні, хоча й заперечують одна одну. Вагоме місце в творчій діяльності Докії Гуменної займала давньоісторична проблематика, передусім Трипілля як ідеального образу родового суспільства. 165. Д.М. «Небесний змій» Докії Гуменної. Досвід Д. Гуменної у використанні здобутків історичної науки в конструюванні національного міфу та популяризація його в художній, доступній для загалу формі є не просто фактом історії чи то історіографії свого часу – він набуває актуальності у зв’язку з подальшим збільшенням значення історичної міфотворчості в ідеологічних війнах і політичних практиках сучасності. На думку автора «Ста порад учителю», дух сучасності виражається в ідеологічній боротьбі між світом капіталу і соціалізму. Індоєвропейська цивілізація, на думку письменниці, є панівною. Джордж Шепфлін, дослідник східноєвропейської політики і співредактор збірки статей «Міфи і нація», уважає, що міф – це один з інструментів, за допомогою яких колектив, зокрема нація, встановлює і означує засади власного буття, свою систему моралі і цінностей.

Міф – це створене за допомогою ідеологічної машини держави або групи інтелектуалів-політиків і впроваджене для широкого загалу уявлення про своє минуле. Загалом, можна сказати, що вона може припинитися дуже скоро або затягнутися на довгий час. Історичний міф є складовою національного міфу, що виконує важливі ідеологічні функції, передусім функцію об’єднання етнічної групи чи нації. Посівні площі під цими культурами перебувають на рекордних рівнях, але чи вдасться зібрати рекордний урожай, враховуючи те що кажуть екстрасенси про війну 2023 року в останні роки ми маємо посуху в липні-серпні? Очевидним є те, що Труханов і його партія “Довіряй ділам” – це ті, хто пиляє міські бюджети роками, прогнози екстрасенсів для України на 2023 рік хто захищає і лобіює власний бізнес і прогнозовано виграє на тендерах. Історія – це буття та зміна самодостатніх епох, кожній з яких характерна своя структурна цілісність, ідеологія, форми господарства, суспільні структури, феномени культури. Джерелами вивчення Докією Гуменною цієї культури стали, по-перше, особиста участь письменниці в археологічних розкопках (с. Халеп’є, Київщина, прогнози екстрасенсів для України на 2023 рік 1938 р.) і знайомство з археологічним матеріалом, по-друге, спілкування з практиками-археологами Т. Гуменною колискою індоєвропейських народів, а в центрі індоєвропейських мов стоїть саме слов’янство.