Та чи варта ж вона його?

Письменникові свого часу дорікали за неправдоподібність окремих ситуацій: поранений Андрій Коваленко кілька днів боровся зі смертю на самоті, ще й вибрався нагору з бліндажа, скромний викладач технікуму Карналь відразу став доктором наук, лейтенант Шульга («Юлія…») за кілька років «доріс» до майора. Призначені суми допомоги у звязку з вагітністю та пологами при народженні дитини, по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням, на дітей одиноким матерям, виплати на другу дитину 2023 при народженні недоодержані у звязку із смертю одержувача, виплачуються членам сімї померлого, які проживали разом з ним на день його смерті, або опікуну (піклувальнику). 1850 р. магістр М.Головко застрелився під час спроби його заарештува- ти у справі С.Левицького і кирило-мефодіївських братчиків. Л.Леонов явно демонізував Граціанського, його середовище, навчителів, зокрема жандармського полковника Чандвецького. Крім того, критики виявили зацікавлення поетикою твору, зокрема прозвучало зауваження щодо штучності фіналу. Крім того, у романах і повістях П.Загребельного про війну у чомусь спільним є авторське бачення людської долі.

Оповідання «Геній в обмотках» (1983) продовжує лінію висвітлення окре- мої людської долі на тлі глобальних вселюдських конфліктів. Цілісність і достовірність образу М.Костомарова залежить від співвід- ношення приватної і громадської сфер у його життєписі. Тепер потрiбно остаточно переконати його в правильност вибору. Якщо ж герой самотою чи в меншості протистояв середовищу, www.muddbuttbaits.com то він змальо- вувався однозначно негативним («Літньої ночі») чи за межами Країни Рад у ворожому оточенні («Берег його дитинства»). В одному з інтерв’ю письменник погодився, що провідною тональністю багатьох його творів є катастрофізм, передчуття лихих наслідків винаходу чи поширення біологічного або морального вірусу у глобальному масштабі. І Франкл, https://mandirme.in/ і Загребельний описують таємну радість в’яз- нів з приводу нальотів американської авіації, незважаючи на загрозу їхньому життю, бо тоді можна покинути роботу, адже ніщо так не пригнічує, казав видатний письменник і колишній в’язень Ф.Достоєвський («Записки з Мер- твого дому»), як одноманітна, безглузда праця. За соцюлопчними опитуваннями у Швейцари, близько 90% опитаних продовжать працювати на тм самiй роботi, ще 8% змЫять роботу, 2% не будуть працювати у випадку запровадження новоТ системи. Відмовити у наданні допомогу можуть лише у випадку, якщо батьки надали не повну інформацію та надіслати не усі документи або у випадку виявлення в документах недостовірної інформації.

Уряду пропонують збільшити допомогу при народженні дитини. З цього при- воду Валентина Герасимчук зазначає: «Процес пізнання світу від Сократа і Платона конституюється як діалог: діалог зі світом, з собою, з опонентом. Напевно, найближчим до історичної реально- сті був Валерій Шевчук в оповіданні «Залита сонцем кімната» (1995): зустріч Костомарова і Крагельської через більш ніж двадцять років відтворено в еле- гійній тональності, переважає легкий сум за втраченими мріями, замерзлу душу проймають пригадувані (ніби чужі тепер, проте й не згаслі без сліду) почуття, як сонячні промені заливають кімнату. Тому герої П.Загребельного більшою мірою, ніж у В.Франкла, здатні на безглуздий, з погляду німця, протест у «патовій» ситуації. Насамперед вони створюють науковий ко- лорит, характеризують персонажів з погляду освіченості, переконань тощо. Більшість персонажів Ю.Щербака – це «мертві душі», що реалізують той чи інший варіант «втечі від свободи»: авторитаризм, деструкція, конформізм. Контроль, виплати на другу дитину 2023 при народженні влада, виплати на другу дитину 2023 при народженні тоталітаризм – це похідні від браку довіри і наслідок технізованості, «роботизації» світу, його тотальне уречевлення. Отже, смерть – це не загострене переживання втрати власної унікальності (до речі, В.Франкл, на противагу українському письменникові, підкреслював наскіль- ки важко в концтаборі побути на самоті); насправді смерть – це лише єднання з багатьма людьми, а не мить автентичної самтожності.

Тому сучасна нелінійна фізика повертається до розуміння майбутнього як пер- шопричини. У О.Гончара науку підпорядковано вищій меті, як це часто бачимо і в його колег, сучасників та попередників, проте наука не становить для нього джерело суто практичної користі, менш усього технічний геній цікавить письменника як інженер, най- більше автор переймається мотивацією генія. Наука цікавить Ю.Щер- бака у річищі проблем дегуманізації суспільства. З одного боку, цю обставину можна пояснити «хворобою бездержавності», неповнотою куль- тури, впливом східної ментальності, з другого – світове мистецтво і подаль- ший розвиток української літератури свідчать, що оцінка науки для науки в основних рисах не міняється, і в цьому є свій сенс. З другого боку, суспільство небагато виграє, якщо наука поглинатиме за рахунок раціоналіза- ції інші форми життя, приміром, етику. Після чого, виплати на другу дитину 2023 при народженні будуть щомісяця надходити на відкритий в банку рахунок. Практична доцільність фа- устівського пізнання є безперечною, однак, перетворюючи знання на засіб, Фауст не зорієнтований на досягнення лише найближчої прагматичної мети, оскільки дають за другу дитину мислить свою діяльність у контексті епох і народів.